The National Program for Personal Development is a project launched by ThinkUp Academy together with the support of key Romanian institutions, to contribute to the education of Romanian students. Our main goal is helping with the development of young adults, by guiding students to implement their own entrepreneurial ideas.

We chose to make this program available on a national level, in order for the Romanian student to be able to learn from a younger age about the concept of personal skill development. We find this concept to be very important but it is not yet implemented in the current educational package received by students in Romania. We actively contribute to unifying the academic pillar with the extracurricular and entrepreneurial one, so that they can work together towards the development of the future educated and active citizen. We noticed that there is no organization that is especially dedicated to high school students that have an entrepreneurial spirit. But we also noticed that there is a huge desire from students across the country to get involved in their own education and in the implementation of their own initiatives.

Our vision is to create an ecosystem that is connected and competent, which puts the student at the centre of the educational processes, providing them with the tools and skills that will transform them into a capable, empathetic and proactive citizen.

Therefore, through the academy’s programs, we offer support, mentoring and guidance for young entrepreneurs which helps them create and implement their own projects. Our team of mentors is made up of ambitious young people who have developed their own successful projects. They will guide the student in finalizing the general structure of their projects, but also in other aspects, such as field orientation or learning ethical attitudes in the college environment. 

The objectives of the National Program involve:

  • Hosting at least two educational online webinars per semester, focusing on a multitude of topics, from which the students will have the opportunity to choose.
  • Organising one-on-one or group mentorship sessions, which will guide and help the students achieve their entrepreneurial projects. 
  • Involving students in society and developing multipurpose skills to improve their academic performance as well as professional performance in the future.
  • Stimulating the entrepreneurial mind of students by helping them implement innovative ideas as well as shaping a future generation of responsible adults.
  • Guiding students with the ThinkUp Formula, a multi-step process based on a series of successful projects.

Programul Naţional:

Programul Naţional pentru Dezvoltarea Personală a Elevilor din România este un proiect lansat de către ThinkUp Academy, cu susținerea mai multor instituții cheie din România, pentru a contribui la educaţia elevului român. Scopul nostru principal este dezvoltarea tinerilor adulți, prin îndrumarea elevilor în vederea implementării propriilor idei antreprenoriale. 

Am ales o abordare la nivel național pentru a reuşi să includem conceptul de dezvoltare a aptitudinilor personale, în ceea ce reprezintă pachetul educaţional primit de câți mai mulți elevi români. Contribuim activ în a unifica pilonul academic de cel extraşcolar şi antreprenorial pentru ca acestea să colaboreze către dezvoltarea viitorului cetăţean educat și activ. Noi am sesizat o lipsă a unei organizații care să fie în special dedicată elevilor de liceu cu spirit antreprenorial. Dar am observat și că există o dorință imensă din partea elevilor din toată țara să se implice în propria lor educație și să-și implementeze propriile inițiative.

Viziunea noastră este de a crea un ecosistem conectat și competent, care pune în centrul proceselor educaționale elevul, asigurându-i acestuia instrumentele și abilitățile care îl vor transforma într-un cetățean competent, empatic și proactiv.

Așadar, prin programele academiei, noi oferim suport, mentorat și îndrumare pentru tineri antreprenori, în crearea și implementarea propriilor proiecte. Echipa noastră de mentori este compusă din tineri ambițioși care au susținut propriile proiecte de succes. Ei vor ghida elevul în definitivarea structurii generale, dar și în alte aspecte, cum ar fi orientarea pe teren sau deprinderea unor atitudini de etică în mediul colegial.

Obiectivele Programului Național constă în:

  • Desfăşurarea a cel puțin două webinarii educative pe semestru, cu teme diverse dintre care elevii vor putea alege.
  • Organizarea unor sesiuni de mentorat unu-la-unu sau pe echipe, care vor sprijini elevii în realizarea iniţiativelor acestora.
  • Implicarea elevilor în societate și dezvoltarea unor abilități polivalente pentru a îmbunătăți atât performanța elevilor în mediul școlar, cât și în mediul profesional în viitor.
  • Stimularea simţului antreprenorial al elevilor prin implementarea ideilor inovative şi susţine conturarea unei viitoare generaţii de adulţi responsabili.
  • Ghidarea elevilor cu ajutorul Formulei ThinkUp, un proces alcătuit din mai mulți pași, bazat pe o serie de proiecte de succes.

Comments are closed