ThinkUp Academy Blog: Ce te-a determinat sa îți asumi rolul de director in cadrul ThinkUp Academy? 

Alexandru David (director Programul Naţional): Primul meu contact cu ceea ce presupune coordonarea unui proiect a fost organizarea celei mai mari conferinţe internaţionale organizate de elevi şi pentru elevi, the International Youth Summit of Transylvania 2021. Această experienţă a avut un efect de domino, făcându-mă dornic să iau cât mai multe poziţii de leadership, spre a învăţa cât mai multe despre ceea ce mă înconjoară.

Fabian Domocoş (Director de marketing): Coincidența a făcut că mă aflăm într-o perioadă în care căutam o organizație care prin activitatea de voluntariat în cadrul ei să-mi ofere o idee despre cum e să lucrezi cu obiective clare, într-un departament specific. În cazul acesta, propunerea mea pentru postul de Marketing Director a venit la un moment cât se poate de oportun. Mai departe, pentru mine nu a mai fost o întrebare de “dacă”, ci de “cum”. 

ThinkUp Academy Blog: Ce fel de responsabilități ai în cadrul academiei? Ce-ti place cel mai mult la rolul tău de director? 

Alexandru David (director Programul Naţional): De aproape 3 luni mă ocup de buna desfăşurare a Programului Naţional pentru Dezvoltarea Personală a Elevilor din România. Această iniţiativă ThinkUp aduce elevii de pretutindeni din ţară mai aproape de realizarea propriilor proiecte prin ajutorul oferit de mentori, de webinariile interactive dar şi de reţeaua noastră de tineri antreprenori cu iniţiativă socială. Departamentul pe care îl conduc se ocupă direct de abordarea instituţiilor cheie atât din învăţământ, cât şi din spaţiul de afaceri şi cel al ONG-urilor, pentru a pune la masă toţi actorii importanţi ai procesului de învăţare. Prin Programul Naţional ajungem să interacţionăm cu elevi din toate mediile sociale, împreună cu care identificăm nevoile propriilor comunităţi ce urmează a fi satisfăcute prin proiectul ales. Pentru mine este un sentiment extraordinar acela de a contribui schimbării educaţiei româneşti în mai bine şi aştept cu nerăbdare roadele muncii noastre. 

Fabian Domocoş (Director de marketing): În cazul meu ar fi absurd să spun că responsabilităţile se reduc la un număr exact. Fiecare campanie de până acum s-a dovedit a fi prin caracterul ei dinamic, cu schimbări neprevăzute şi multe situații de “ideea meets reality”, un proces de învățare.

Totuşi, câteva responsabilități principale ar fi organizarea generala a echipei, preluarea obiectivelor stabilite la nivelul Consiliului Director, planificarea şi discutarea strategiilor.

Pentru mine este foarte important să fructific timpul petrecut în academie, deci este o plăcere să lucrez la punctele mele slabe. În acest caz, diversitatea s-a dovedit un adevărat factor surpriză. Da, recunosc, nu este uşor să coordonezi o echipă formată din oameni cu personalități extrem de diferite. 

ThinkUp Academy Blog: Ce dorești să îndeplinești ca și director în departamentul tău, cât și în toată academia? Care îți sunt obiectivele?

Alexandru David (director Programul Naţional): În departamentul de Program Naţional obiectivul nostru principal este să dezvoltăm programul prin a interacţiona cu instituțiile mai sus menţionate. Până la sfârşitul lunii martie ne propunem să atingem numărul de 400 de elevi în academie şi să fi abordat 150 de instituții de învăţământ, cât şi alţi pioni importanţi ai educaţiei din județele mari ale ţării. Torpedoul nostru este dosit de idei şi aşteptăm momentul oportun pentru a îl deschide şi mai larg. 

Fabian Domocoş (Director de marketing): La nivel de departament, îmi doresc să construiesc alături de echipa mea o structură independentă, care să lucreze ca un organ vital al Academiei. Vom obține aceste rezultate prin atribuirea echilibrată a task-urilor şi formarea unor tipare de urmat. De exemplu, de ce să concepi un script de la zero când poți atinge câteva puncte importante, deja stabilite? Efectul acestor reglementări ar scuti echipa de efort depus pentru îndatoriri care nu necesită atât de multă creativitate, cât muncă propriu-zisă. Astfel, energia poate fi îndreptată spre dezvoltarea strategiilor şi crearea formatelor de design. Cred că prin îndeplinirea atât a obiectivelor la nivel de departament, cât şi a celor prezentate de Consiliul Director reuşim să susținem creşterea Academiei pe plan național şi nu numai.

ThinkUp Academy Blog: Care este cel mai important aspect pe care trebuie să îl iei în considerare când organizezi o echipă?

Alexandru David (director Programul Naţional): Consider că o fire empatică împreună cu o organizare precisă a timpului fac casă bună când vine de cum trebuie coordonată o echipă cât mai eficient. În plus, este foarte important ca procesul de învăţare să fie din ambele direcţii, aşadar fiecare are un rol vital şi extrem de bine definit în department. În cele din urmă este necesar să asociezi omul cu proiectul potrivit, pe baza intereselor, talentelor şi aptitudinilor acestuia. 

Fabian Domocoş (Director de marketing): Dacă ar fi să aleg un aspect, ar fi faptul că trebuie să existe un echilibru la nivel de relaționare între membrii şi director. Îmi doresc să fiu parte din echipă, nu deasupra ei. Da, preiau responsabilitatea ca lucrurile “să meargă bine”, dar vreau să fac acest lucru alături de echipă, într-un mediu cat se poate de amical. 

ThinkUp Academy Blog: Cum diferă ThinkUp de alte proiecte în care ai fost implicat/ă? 

Alexandru David (director Programul Naţional): ThinkUp este un concept inovativ, şi un loc în care am şansa să lucrez cu alţi tineri vizionari. De asemenea, acest frumos proiect este un mediu prin care îmi pot exersa capacităţile de comunicare eficientă, de lider, cât şi de coechipier atât de necesare în societatea noastră. Prin ThinkUp reuşim să contribuim activ la viaţa societăţii şi la diversificarea metodelor de învăţare din ţară…cui nu i-ar plăcea să fie părtaş al schimbării spre bine?

Fabian Domocoş (Director de marketing): Oricât de clişeic ar suna, ThinkUp nu este la fel cu nimic ce am întâlnit până acum. Un amestec de organizare exemplară, creativitate şi mai ales muncă este rețeta unei experiențe similare prin obiective cu ce am mai întâlnit, dar diferită prin faptul că aici lucrurile chiar se întâmplă. Mai mult, totul e “turned up to 11”, pentru că doar aşa se pot realiza toate acestea. Totuşi, dacă acum nu, când? 

ThinkUp Academy Blog: Care este motivul pentru care elevii de liceu ar trebui sa se înscrie în ThinkUp? Care este beneficiul?

Alexandru David (director Programul Naţional): Ca şi elev de liceu eu însumi pot spune că un ajutor în ceea ce înseamnă implementarea propriului proiect este o gură de aer proaspăt spre un succes asigurat. În plus, o pasiune ce prinde conturul unei iniţiative de impact asupra comunităţii locale este o dovadă a rezilienţei, a perseverenţei şi a unei formări armonioase, lucruri căutate de universităţile de prestigiu din lumea întreagă. 

Fabian Domocoş (Director de marketing): Aş vrea să asociez această întrebare cu expresia des întâlnită în rândul tinerilor şi nu numai – “lasă că mai este timp”. Nu vreau să spun că trebuie să ne începem viața profesională încă din gimnaziu, dar dacă organizații precum ThinkUp Academy ne oferă ocazia să aflăm câteva răspunsuri în legătură cu felul în care putem să ne atingem obiectivele în viață, I say why not?

Pentru mine asta înseamnă să fii cu un pas înaintea celorlalți. Răspunsul se află, deci, în ceea ce oferă ThinkUp – experiență care are la bază activitatea într-o arie aleasă de tine, în beneficiul tău. Astfel, se afirmă din nou principiul nostru – “de la elev pentru elev”.

Interview with the Academy’s board of directors: The National Program and Marketing

ThinkUp Academy Blog: What determined you to join ThinkUp Academy in an executive position?

Alexandru David (National Program Director): My first contact with coordinating a project, was the organization of the largest international conference led by students and for students, the International Youth Summit of Transylvania 2021. This had a domino effect, as it made me willing to take on more leadership positions and made me wish to learn as much as possible about the things that surround me. 

Fabian Domocoş (Marketing Director): Some time ago I was looking for an organization that, through volunteering within it, would give me an idea of ​​what it’s like to work with clear goals, in a specific department. In this case, my proposal for the position of Marketing Director came at the best moment. Therefore, for me, it was no longer a question of  “if”, but of “how”.

ThinkUp Academy Blog: What are your responsibilities as a director? What do you like most about your role?

Alexandru David (National Program Director): For almost 3 months now, I have been making sure that the National Program for the Personal Development of Students in Romania runs smoothly. This ThinkUp initiative brings students from all over the country closer to realizing their own projects through the help offered by mentors, interactive webinars but also by our network of young entrepreneurs with social initiative. The department I lead deals directly with approaching key institutions in education, as well as businesses and NGOs, in order to bring together all the important actors in education. Through the National Program we get to interact with students from social statuses. Together we identify the needs of their own communities which are to be managed by their project of choice. It is such an extraordinary feeling that I feel, contributing to the positive change of the Romanian education. I look forward to seeing the results of our work.

Fabian Domocoş (Marketing Director): In my case, it would be absurd to say that responsibilities can be reduced to an exact number. Each campaign so far has proven to be, through its dynamic nature, with unforeseen changes and many “idea meets reality” situations, a learning process. 

However, some key responsibilities would be the overall organization of the members of the Marketing team, implementing the objectives set by the Board of Directors, planning and discussing strategies.

It is very important for me to make the most of my time in the academy, so it is a pleasure to work on my weaknesses. In this case, diversity proved to be a real surprise. Yes, I admit, it is not easy to coordinate a team of people with extremely different personalities.

ThinkUp Academy Blog: What do you hope to achieve as director in your department, as well as the rest of the academy? What are your goals?

Alexandru David (National Program Director): In the National Program department our main objective is to develop the program by interacting with the institutions which I mentioned above. By the end of March, we aim to reach the number of 400 students in the academy and to have approached 150 educational institutions, as well as other important “pawns” of education in the large counties of Romania. We are full of ideas which we are excited to implement, but we are looking to expand our horizons even further.

Fabian Domocoş (Marketing Director): Within my department, I want to build, together with my team, an independent structure that will work as a vital organ of the Academy. We will achieve these results by assigning tasks in a balanced way and forming useful patterns to follow. For example, why design a new structure from scratch when you can develop upon some important, already established key points? The effect of these regulations would be that the team would no longer have to spend their time and effort by completing tasks that do not require as much creativity as the work itself. Thus, energy can be directed towards developing strategies and creating design formats. I believe that by fulfilling both the objectives at departmental level and those presented by the Board of Directors, we will manage to support the growth of the Academy at national level and not only.

ThinkUp Academy Blog: What do you think is the most important aspect when organising a team? 

Alexandru David (National Program Director): I believe that being empathetic paired with knowing how to organise your time, make a good foundation when it comes to coordinating a team as efficiently as possible. I also believe that it is very important that the learning process is from both directions, the leader and the team, thereby ensuring that everyone has a vital and extremely well-defined role in the department. Finally, it is crucial that each team member is given the right tasks, based on his interests, talents and skills.

Fabian Domocoş (Marketing Director): If I had to choose one aspect, it would be that there must be a balance in the interaction between members and the director. I want to be part of the team, not on top of it. Yes, I take responsibility to ensure that things go well, but I want to do this together with the team, in a very friendly environment.

ThinkUp Academy Blog: How is ThinkUp different from other projects which you were involved in before?

Alexandru David (National Program Director): ThinkUp is an innovative concept, and a place where I have the chance to work together with other young visionaries. Also, this beautiful project is an environment which gives me a change to exercise my communication skills, as a leader and as a teammate, skills which are very  necessary in our society. Through ThinkUp we manage to actively contribute to the society in which we live and to the diversification of learning methods in the country … Who would not like to be part of positive change?

Fabian Domocoş (Marketing Director): Even though it may sound like a cliché, I really believe that ThinkUp is not like anything that I’ve come across so far. A mixture of exemplary organization, creativity and especially work is similar to the recipe of other organisations which I have come across, but ThinkUp is different, as things really happen here. Moreover, everything is “turned up to 11”, because this is the only way to achieve all of this. After all, if not now, when?

ThinkUp Academy Blog: Why should students join ThinkUp? What do you think are the benefits of doing so?

Alexandru David (National Program Director): As a high school student, I can say that receiving help in order to implement a project is a breath of fresh air, leading to guaranteed success. In addition, a passion that takes the form of an initiative, which impacts the local community is a testament to resilience, perseverance and harmonious training, something sought after by prestigious universities around the world.

Fabian Domocoş (Marketing Director): I would like to link this question with an expression which is very familiar to young people, but not only – “I still have time”. I don’t mean to say that we have to start our professional life in high school, but if organizations like ThinkUp Academy offer us the opportunity to find out some answers about how we can achieve our goals in life, I say why not?

For me, that means being one step ahead of the others. The answer, then, lies in what ThinkUp has to offer – experience based on working in an area of ​​your choice and interest, for your benefit. Thus, our principle is reaffirmed – “from student to student”.

Comments are closed