ThinkUp Academy Blog: Ce te-a determinat sa îți asumi rolul de director în cadrul ThinkUp Academy? 

Ştefania Butucaru (director relaţii publice): Mereu am avut rolul de “follower” în proiecte. Pot spune că am vrut să încerc ceva nou, ceva diferit care mă ajută să-mi explorez limitele și creativitatea. În același timp îmi place să mobilizez și să coordonez o echipă, fiecare persoană fiind diferită, este ca și cum ai pune un puzzle împreună.

Beatrice Ardelean (director resurse umane): Am acceptat acest rol, care mi-a fost oferit pe neașteptate, deoarece știam cât de serioși sunt oamenii cu care lucrez acum. Pot spune deci, că factorul care a determinat răspunsul meu, a fost ambiția și seriozitatea membrilor Biroului Director, care formează un mediu foarte propice de muncă.

ThinkUp Academy Blog: Ce fel de responsabilități ai în cadrul academiei? Ce-ți place cel mai mult la rolul tău de director? 

Ştefania Butucaru (director relaţii publice): Pot spune că departamentul de relații publice este unul cu o activitate diversă. Mobilizez și coordonez echipa spre a forma și a menține parteneriate, a asigura faptul că articole de ziar sunt scrise despre academie și nu în ultimul rând, a dezvolta un proiect internațional care aduce conceptul de ThinkUp Academy peste granițe. Faptul că pot să lucrez și să cunosc persoane cu experiențe și personalități diferite este unul dintre lucrurile pe care le ador în a fi director.

Beatrice Ardelean (director resurse umane): Ca Director de Resurse Umane, rolul meu este acela de a superviza activitatea departamentului meu și activitatea mentorilor cu elevii. De asemenea mă ocup și de bunăstarea mentorilor, cea a Biroului Director și buna comunicare între departamente. Cred că ce îmi place cel mai mult la rolul de Director HR în ThinkUp Academy este faptul că am ocazia să lucrez cu oameni de peste tot din țară.

ThinkUp Academy Blog: Ce dorești să îndeplinești ca și director în departamentul tău, cât și în toată academia? Care îți sunt obiectivele?

Ştefania Butucaru (director relaţii publice): Unul din lucrurile pe care vreau să le realizez în cadrul departamentului este să formez o echipă în care membrii se simtă confortabil. Vreau să le ofer membrilor un loc în care ei se pot dezvolta, pot învăța și unde pot fi parte dintr-o “familie” mai mare. Îmi doresc ca și departamentul să contribuie la dezvoltarea activității academiei prin a aduce cunoștințe, idei și experiențe noi. Totodată un obiectiv important este diseminarea ThinkUp în cât mai multe zone pentru a putea ajuta câți mai mulți elevi.

Beatrice Ardelean (director resurse umane): Îmi doresc să realizez cât mai multe traininguri, să pregătesc împreună cu Biroul Director o echipă de mentori pregătiți pentru orice obstacol pe care îl pot întâmpina cu elevii. Mi-am propus de asemenea ca, în ciuda condițiilor online de muncă, să le creez tuturor voluntarilor Academiei un loc în care să se simtă bine și să vină la activități plini de energie, deoarece se văd cu colegii

și prietenii lor.

ThinkUp Academy Blog: Care este cel mai important aspect pe care trebuie să îl iei în considerare când organizezi o echipă?

Ştefania Butucaru (director relaţii publice): Trebuie să organizezi activitățile și task-urile într-un mod în care fiecare persoană să aibă câte ceva de făcut și să simtă impactul pe care aceștia îl au. Fiecare persoană are nevoia să știe că munca lor semnifică ceva și că nu este în zadar.

Beatrice Ardelean (director resurse umane): Cred că în momentul în care începi să coordonezi o echipă, este esențial să știi cu cine lucrezi. Totodată nu cred că există o anume rețetă în conducerea unei echipe. Există tehnici de leadership, modalități de motivare și stimularea muncii în echipă, dar în final cred că totul se rezumă la ce fel de persoană ești și cât timp ești dispus să îți aloci respectivei echipe.

ThinkUp Academy Blog: Cum diferă ThinkUp de alte proiecte în care ai fost implicat/ă? 

Ştefania Butucaru (director relaţii publice):  În multe alte proiecte chiar mă simțeam ca o adolescentă care vrea să contribuie comunității într-un fel sau altul. Aici, mă simt chiar ca un adult care are responsabilități și scopuri bine definite. Observ modul în care m-am dezvoltat de-a lungul timpului meu petrecut în academie și sincer sunt uimită. Acum ceva timp eram o persoană care abia știa să scrie un email, iar acum coordonez o echipă. Pe lângă experiența mea personală în academie, un alt lucru care mi se pare că diferențiază ThinkUp Academy de alte proiecte este atitudinea membrilor. Aici, fiecare persoană este ambițioasă și pasionată de ceea ce face.

Beatrice Ardelean (director resurse umane): Începând cu voluntariatul din clasa a 9-a, am observat și acea joacă de copii de care vorbește toată lumea și o numește voluntariat. Ajungând la facultate, am înțeles ce înseamnă defapt un voluntar și ce înseamnă să reprezinți interesele unei categorii de oameni și anume studenții. ThinkUp Academy reușește să ajungă la nivelul unei asociații cu baze bine puse și oameni muncitori, care își propune să ajute și să lase un impact pozitiv asupra societății.

ThinkUp Academy Blog: Care este motivul pentru care elevii de liceu ar trebui sa se înscrie în ThinkUp? Care este beneficiul?

Ştefania Butucaru (director relaţii publice): Știu că sunt o grămadă de elevi care nici nu se pot gândi la ceea ce pot realiza. ThinkUp este diferit pentru faptul că mentorii noștri sunt chair elevi care au avut diferite experiențe și realizări. Așa elevii care au nevoie de ajutor se simt mai confortabili și se pot regăsi în experiențele/gândurile mentorilor. Elevii de liceu ar trebui să se înscrie în ThinkUp, deoarece aici pot primi îndrumare de la persoane similare acestora.

Beatrice Ardelean (director resurse umane): Înscriindu-se în ThinkUp Academy, elevii beneficiază de un ajutor enorm, din partea unor oameni de vârsta lor, care pot să îi ajute dându-le sfaturi sau parcurgând împreună etapele unui proiect. Cred că este mai ușor să primești sfaturi de la o persoană care îți este mai apropiată ca vârstă decât de la un adult pe care nu îl cunoști.

Interview with the Academy’s board of directors: Human resources and Public relations

ThinkUp Academy Blog: What determined you to join ThinkUp Academy in an executive position?

Ştefania Butucaru (public relations director): I’ve always been a “follower” in projects. I can say that I wanted to experience something new that pushes my limits and challenges my creativity. At the same time, I like to coordinate and mobilize a team, since each person is different, it’s like putting pieces of a puzzle together.

Beatrice Ardelean (human resources director): I accepted this role, which was given to me unexpectedly because I knew how serious the people I work with now are. Therefore, I can say that the factor that influenced and determined my response was the ambition and seriousness of the members of the Board of Directors, who form a very proactive work environment.

ThinkUp Academy Blog: What are your responsibilities as a director? What do you like most about your role?

Ştefania Butucaru (public relations director): I think that the public relations department has a really diverse activity. I mobilize and coordinate the members of the team towards forming and maintaining partnerships, assuring that articles are written about the academy and last but not least, developing an international project meant to bring the concept of ThinkUp Academy beyond the borders of Romania. The fact that I can meet and work with so many people with different personalities and experiences is one of the things I absolutely love about being a director.

Beatrice Ardelean (human resources director): As Director of Human Resources, my role is to oversee the work of my department and the work of mentors with students. I also deal with the well-being of mentors, the Board of the Directors and good communication between departments. What I like most about the role of HR Director at ThinkUp Academy is the fact that I have the opportunity to work with people from all over the country.

ThinkUp Academy Blog: What do you hope to achieve as director in your department, as well as the rest of the academy? What are your goals?

Ştefania Butucaru (public relations director): One of the things I aspire to realise in the department is to form a team where the members feel comfortable. I want to create an environment where the members can develop, can learn and can be part of a “family”. I wish to bring new knowledge, experience and ideas in order to develop the activity of the academy. One objective that I have is to bring ThinkUp Academy in as many places as possible in order to reach more students, which could benefit from our services.

Beatrice Ardelean (human resources director): I want to carry out as many training sessions as possible, to prepare, together with the Board of Directors, a team of mentors ready to face any obstacle which they may encounter with the students. I also decided that, despite the online working conditions, I would create a place for all the Academy volunteers to feel good and come to activities full of energy, because they would get to see their colleagues and their friends.

ThinkUp Academy Blog: What do you think is the most important aspect when organising a team? 

Ştefania Butucaru (public relations director): You have to organise the tasks and activities in a way that every person feels the impact of their work. Every person feels that they are appreciated and feels the need to know that their time and effort wasn’t for nothing.

Beatrice Ardelean (human resources director): I think that when you start coordinating a team, it’s essential to know who you’re working with. At the same time, I don’t think there is a certain recipe in leading a team. There are leadership techniques, ways to motivate and stimulate teamwork, but in the end, I think it all comes down to the kind of person that you are and how much time you are willing to devote to that team.

ThinkUp Academy Blog: How is ThinkUp different from other projects which you were involved in before?

Ştefania Butucaru (public relations director): In many other projects I felt like a teenager who wanted to contribute to the community in a way or another. Here, I truly feel like an adult with well-defined responsibilities and objectives. When I look back and see the way I have changed since I’ve entered the academy surprises me.  Not too long ago I was struggling to put words together to write an email, but now I’m coordinating a team! Besides my personal experience in the academy, another thing that differentiates ThinkUp from other projects is the attitude of the people. Here, each person is ambitious and passionate about everything that they are doing.

Beatrice Ardelean (human resources director): Starting with the 9th grade volunteering, I also noticed the child’s play that everyone talks about and calls it volunteering. Arriving at college, I understood what a volunteer actually means and what it means to represent the interests of a category of people, namely students. ThinkUp Academy manages to reach the level of an association with well-established bases and hardworking people, which aims to help and leave a positive impact on society.

ThinkUp Academy Blog: Why should students join ThinkUp? What do you think are the benefits of doing so?

Ştefania Butucaru (public relations director): I know that a lot of high school students cannot even comprehend what they are able to do. ThinkUp is different because our mentors are also students with different experiences and achievements. The students that are in need of help, feel more comfortable and can relate to the mentors’ experiences/thoughts. Students should enrol in ThinkUp because here they can receive guidance from mentors who are similar to them. 

Beatrice Ardelean (human resources director): By enrolling in ThinkUp Academy, students receive tremendous help from people their age who can help by giving them advice or going through the stages of a project together. I think it’s easier to get advice from someone who is closer to your age than from an adult you don’t know.

Comments are closed